September 13th: Thursday
Mothman Gallery Show Reception
The Artisan Shoppe and Studio, Gallipolis, Ohio
749 Third Avenue, Gallipolis, Ohio, 45631
Time: 6:00 p.m. to 8:00 p.m